2010-2019

2010

Bastian Maier, PhD

Federico Gambina, PhD

Xi "Sean" Chen, MS

Emerson Nunez, MS

2011

Liu Cao, PhD

Yang Guo, PhD

Mariano Kappes, PhD

Brett Tossey, MS

2012

Ashwini Chandra,MS

Longfei Li, MS

2013

Anusha Chilukuri, PhD

Xiaoji Li, PhD

Huang Lin, PhD

Meng Lopez-Garrity, PhD

Omar Lopez-Garrity, PhD

Brendy Rincon-Troconis, PhD

David Cole, MS

John Guzowski, MS

Sean Morton, MS

2014

Christine Putnam, 33 Years of Service

Severine Cambier, PhD

Daniel T Kaminski, MS

Jermain E. Onye, MS

Kerrie Holguin, MS

2015

William Weimer, MS

Nicolas Sanchez

Jinwook Seong, PhD

Pitchon Klomjit, PhD

2016

Jichao Li, PhD

Sara Knox, MS

Zhicao Feng, PhD

Xiaolei Guo, PhD

I-Wen Huang, PhD

Mark Thomson, MS

Jiheon Jun, PhD

Brandon Lynch

2017

Rebecca Bay, MS

2018

Rudolph Buchheit, Professor, Oct 1997- Jul 2018

Daniel Campbell, MS

Sara Cantonwine, PhD

Benjamin Hanna, PhD

Orion Swanson, MS

Weijie Mai, PhD

Jackson Pope

Yi Lu, MS

 

2019

Aline Gabbardo, PhD

Angie Huggins Gonzalez, PhD

Xi Wang, PhD

Zhiyuan Feng, PhD